เงิน(บาท)
ทองคำ(กก.)
คลิปโต (Rest)
       ซื้อที่ดินถวายที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม

๑๐๐,๐๐๐.-

n.-

n.-

       ผ้าป่าสามัคคี พระศรีภูริตธรรม!

๓,๕๙๘.-

n.-

n.-

       บริจาคสร้างกุศลสร้างอาคาร ๕ ชั้น

๑,๒๖๖.๘๗

n.-

n.-

       บริจาคค่าถม-บด-อัดดินเพื่อตั้งมูลนิธิ

n.-

n.-

n.-

       ร่วมบริจาคซื้อที่ดินทางเข้า-ออก ที่พักสงฆ์

n.-

n.-

n.-

       บริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลสงฆ์

๑,๕๐๐.-

n.-

n.-

       บริจาคสร้างห้องน้ำ ที่พักสงฆ์พระศรีฯ

๗,๕๐๐.-

n.-

n.-

       บริจาคต่ออายุเว็ปไซต์ พระศรีภูริตธรรม

๔,๐๖๖.-

n.-

n.-

       บริจาคสร้างห้องน้ำ ที่พักสงฆ์พระศรีฯ

n.-

n.-

n.-

       คลิก แสดงรายละเอียดการมอบสินทรัพย์